Blue Deal / waterDelen

Ons regionaal landschap zet volop in op water. Al jarenlang gaan we rijkelijk aan de slag met waterprojecten, gaande van de aanleg van wadi's, het blootleggen van bronnen, het opwaarderen van oude watermolens tot herstel van?het waterbufferend?vermogen van natte natuur met zachte recreatie.

In 2020 lanceerde de Vlaamse Overheid hun Blue Deal: een ambitieus programma waarmee we allemaal samen de problemen rond droogte en waterschaarste mee kunnen aanpakken. Onder dit programma vallen een tal van acties, van slim watergebruik, herstel van natte natuur, tot groenblauwe infrastructuur. Sinds eind vorig jaar versterken de regionale landschappen deze Blue Deal in het buitengebied aan de hand van een Blue Deal-coördinator. 

 

Contacteer Jeanne, Blue Deal-coördinator

 

 

 

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van waterprojecten waaronder we onze schouders zetten:

© Vilda - Yves Adams

De bronnen van de Markvallei in kaart brengen

In 2024 wordt er samen met vrijwilligers aan de slag gegaan om de bronnen in de Markvallei te gaan inventariseren. Met deze data kunnen we werken richting een verhoogd infiltratie potentieel in de vallei en oplossingen zoeken voor de knelpunten. Wil je graag meehelpen? Contacteer ons via jeanne@pajot-zenne.be! 

Dit project i.s.m de Vlaamse Milieu Maatschappij, gemeenten Bever, Herne en Galmaarden, en het bekkensecretariaat.  


Vergroening speelplaats GBS Wauterbos, Sint-Genesius-Rode 

Dit projectin Ontharding, in het kader van Plan Vliegend Hert (natuurverbindingen rond het Zoniënwoud) zorgen we voor vergroening en herprofilering zodat regenwater kan hergebruikt worden of ter plaatse geïnfiltreerd. Momenteel loopt al het regenwater recht het dorpscentrum in. 

Een project i.s.m. gemeente Sint-Genesius-Rode, provincie Vlaams-Brabant en Strategisch Project Horizon+ 

Subsidie via Natuur in je school ANB  


Herinrichting van de Mansbroeken in Teralfene (Affligem) 

Subsidie voor aankoop van gronden via hefboomproject natte natuur ‘Meer broek voor de Mansbroeken’, aanvraag voor inrichtingsmiddelen via PSN (projectsubsidie natuur van ANB) 

Doel: Herstel van waterbufferend vermogen en natte natuur met meer elzenbroekbos en moerasspirearuigte, herstel en ruiming van de voormalige turfputten, zachte recreatie via vlonderpaden en educatie via infoborden. 


Herstel van bronnen en creëren van ontmoetingsplaatsen

Dit project bestaat uit het herstel en het zichtbaarder maken van de bestaande bron en de aanleg van en nieuwe ontmoetingsplek.  Het betreft de bron aan de Coudenborre in Lennik, de bron aan de Bronnenweg in Gooik en de aanleg grote wadi en Den Broebel (Roosdaal) in zijn groter geheel samen met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek 

Een project in het kader van Herbronnen en herbuurten i.s.m. gemeente Lennik, gemeente Gooik, gemeente Roosdaal, provincie Vlaams-Brabant, VLM, Pajottenland+ 

 

 


Verbinding langs de Steenvoordbeek, Ternat 

Heropening van trage wegen langs de watermolens van de Steenvoordbeek.  Momenteel zit een vervolg in onderzoeksfase. Dat zou bestaan uit een visueel herstel van een watermolen (toekomstig 360° erfgoed project). 

Project i.s.m. gemeente Ternat, Agentschap voor Natuur en Bos, VMM, provincie Vlaams-Brabant  

Subsidie VSGB 


Groenblauwe dooradering in Linkebeek 

Binnen het Strategisch Project voor de Zennevallei is er een goedgekeurde subsidie voor de ontharding en de herinrichting van de voormalige zwembadsite, waar bronnetjes liggen en de Linkebeek vlak naast loopt. 

 


Herinrichting van de Lotbeek in St-P-Leeuw en de Biezeweidebeek in Beersel 

Doel: Herinrichting via aanleg van zomer- en winterbedding en hermeandering waar mogelijk, natuurlijke oevers en landschapsbeleving door een wandelpad langs de nieuwe loop (en aanleg van bruggetjes in St-P-Leeuw) 

Dit project is een onderdeel van het landinrichtingsproject Water-land-schap: vallei van de Zennebeemden binnen het Strategisch Project voor de Zennevallei. met subsidiemiddelen via de Blue Deal en het landinrichtingsplan (in opmaak) 

 


Inrichting Hernedries, Rendries – Stationsstraat Herne 

 

Aanleg grote poel/moeraszone (70 x 25m), aantakking beek, aanleg kleine poel, aanplantingen, aanleg vlonderpad, onthaalzones en speelnatuur.  

Project i.s.m. gemeente Herne, VMM, ANB, werkgroep Hernedries

Lopend project – rol RL: procesbegeleiding, sensibilisatie en communicatie, en schup in de grond 

Subsidie via VSGB 

 


Groenblauwe Parels (Beersel en St-P-Leeuw) 

Binnen het Strategisch Project voor de Zennevallei is er een goedgekeurde subsidie voor drie deelprojecten: 

  • Ontharding en herinrichting van de naschoolse opvang De Malleboot en omgeving 
  • Ontharding van brede straathoofden in Beersel 
  • Ontharding en herinrichting van de speelplaats van de Jan Ruusbroec school in Ruisbroek (St-P-Leeuw)